# خاطرات
مثل مهتاب               که از خاطر شب می گذرد ،     هر شب آهسته از آفاق            دلم می گذری  
/ 0 نظر / 2 بازدید